Flott

Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Ons doel is om deze overeenkomst zo begrijpelijk mogelijk te houden, maar in sommige gevallen is "juridisch jargon" nodig om juridische redenen.

Uw aanvaarding van deze overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en solyd GmbH, d/b/a Flott ("Bedrijf", "wij", "onze" of "ons"). De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met alle documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden"), zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van https://getflott.com, inclusief alle inhoud, functies en diensten die op of via https://getflott.com worden aangeboden (de "Site"), ongeacht of u een gast of geregistreerde gebruiker bent.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.

Door de Website te gebruiken, of door op de juiste knop te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer die optie voor u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, dat te vinden is op https://getflott.com/privacy-policy en door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET HET VOLGENDE:

**U AANVAARDT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN GAAT ERMEE AKKOORD DEZE NA TE LEVEN;
U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM EEN BINDEND CONTRACT MET ONS AAN TE GAAN; EN
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U DE SITE BEZOEKT VANUIT EEN LAND WAAR DIT NIET IS TOEGESTAAN, U DIT OP EIGEN RISICO DOET.

Updates van de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra we ze bekendmaken en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website.

Als je de Website blijft gebruiken of verdere aankopen doet nadat de herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u deze website bezoekt controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Uw verantwoordelijkheden

U dient ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Overeenkomst en deze naleven. Voor de Website, inclusief inhoud of delen van de Website, kan registratie van gebruikers vereist zijn. Voor de Website, inclusief inhoud of delen van de Website, kan registratie van gebruikers vereist zijn. Het is een voorwaarde voor het gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is.

Een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie die door u is gekozen of aan u is verstrekt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet aan een andere persoon of organisatie worden bekendgemaakt. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Je stemt er ook mee in om je aan het einde van elke sessie af te melden bij je account. Je bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van je wachtwoord of ongeautoriseerde toegang.

U BENT ALS ENIGE EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE VEILIGHEID VAN UW COMPUTER, INTERNETVERBINDING EN GEGEVENS.

Verboden activiteiten

U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet als volgt te gebruiken:

U stemt er ook mee in zich te onthouden van het volgende:

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en alle inhoud, functies en functionaliteit (inclusief, zonder beperking, alle informatie, software, tekst, advertenties, afbeeldingen, video- en audiobestanden en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) zijn eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijke materialen en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Op grond van deze Gebruiksvoorwaarden mag u de Site uitsluitend gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve zoals hieronder uiteengezet:

U mag niet:

U mag geen enkel deel van de website of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de website openen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, of een ander persoon toegang verleent tot de Website, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de Materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige Content op de Website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, worden door het Bedrijf voorbehouden. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Gebruikersinzendingen en inzendingsnormen

De Website kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, te publiceren, te distribueren of te verzenden naar ons of naar de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, geschreven materialen, video's, geluidsopnamen, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, beoordelingen, recensies, feedback of persoonlijke informatie of andere materialen (gezamenlijk "Inhoud" genoemd). U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Site en voor alle Content die u verstrekt, inclusief naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Alle Gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de Indieningsnormen en Verboden Activiteiten zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle Gebruikersbijdragen die u op de Website plaatst, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door Content in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de Website, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke Content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, openbaar te maken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, door te sturen, weer te geven en te distribueren voor welk doel dan ook, commerciële reclame of anderszins, en om er afgeleide werken van te maken of op te nemen in andere werken, zoals content, en om sublicenties voor het voorgaande te verlenen en toe te staan. Gebruik en distributie kunnen in elk mediaformaat en via elk mediakanaal plaatsvinden.

U verklaart en garandeert dat:

Wij claimen geen eigendomsrechten op Uw Inhoud. U behoudt het volledige eigendom van al Uw Content en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met Uw Content. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in Uw Content die U beschikbaar stelt in enig deel van de Website. U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Content in verband met de Website en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vrijwaren van enige aansprakelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons in verband met Uw Content. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van Gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de Website zijn geplaatst. Gebruikersbijdragen worden niet door ons onderschreven en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde bedrijven of partners. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor Gebruikersbijdragen of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit enige inzage.

Wij hebben het recht om, naar eigen en absoluut goeddunken, (1) Content te bewerken, zwart te maken of anderszins te wijzigen; (2) Content in een andere categorie in te delen om deze geschikter te maken voor plaatsing op de Website; en (3) Content op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving te herzien of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw Content te controleren. Elk gebruik van de Website in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw recht om de Website te gebruiken.

Deze Indieningsnormen zijn van toepassing op alle Gebruikersbijdragen. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen Gebruikersbijdragen niet:

Onze rechten

Wij kunnen de volgende rechten uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving:

U DOET AFSTAND VAN ALLE CLAIMS TEGEN HET BEDRIJF EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERBEDRIJVEN, GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS EN OPVOLGERS DIE VOORTVLOEIEN UIT ACTIES DIE DOOR HET BEDRIJF EN DE BOVENGENOEMDE PARTIJEN ZIJN ONDERNOMEN IN VERBAND MET EEN ONDERZOEK DOOR HET BEDRIJF OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES. U STEMT ER VERDER MEE IN HET BEDRIJF EN DE BOVENGENOEMDE PARTIJEN SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN IN DE TOEPASSELIJKE OMSTANDIGHEDEN.

Koppelingen en inhoud van derden

Voor uw gemak kan deze website links of verwijzingen bevatten naar websites of inhoud van derden. Wij doen geen uitspraken over websites of inhoud van derden die vanaf deze website toegankelijk zijn. Als u besluit dergelijke websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Wij hebben geen controle over de inhoud of websites van derden en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites. U bent onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze websites van derden.

Software

Door onze software te downloaden, erkent u en gaat u akkoord met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA"). De voorwaarden van de EULA zijn van toepassing op uw gebruik van de software.

Mobiele toepassing

Door gebruik te maken van onze Mobiele Applicatie erkent u en stemt u in met onze EULA en het volgende:

Online bestellingen

Betaling en kosten

Het kan zijn dat je een aankoop moet doen of een bedrag moet betalen om toegang te krijgen tot onze diensten. Wij accepteren Stripe voor alle aankopen. Bedrijf kan echter niet garanderen dat een betaalmethode te allen tijde beschikbaar zal zijn, en Bedrijf kan naar eigen goeddunken een betaalmethode toevoegen, verwijderen of tijdelijk of permanent opschorten. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan en om account- en betalingsgegevens, met inbegrip van e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken om uw aankopen te voltooien en indien nodig contact met u op te nemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de prijs van aankopen als wij dat nodig achten. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden gedaan in EUR.

Je stemt ermee in om alle relevante kosten of vergoedingen te betalen met betrekking tot de prijzen van je aankopen en je machtigt ons om de relevante bedragen in rekening te brengen bij de door jou gekozen betalingsprovider wanneer je je aankoop doet.

Als uw aankoop onderworpen is aan terugkerende kosten, moet u een geldige betalingsmethode aan het Bedrijf opgeven om alle van toepassing zijnde en terugkerende kosten te betalen. Het Bedrijf zal de van toepassing zijnde kosten debiteren via een geldige, door u opgegeven betaalmethode en zal u automatisch factureren zoals aangegeven in de bestelling. U geeft toestemming voor betaling van de Terugkerende Kosten zonder dat uw voorafgaande toestemming vereist is voor elke Terugkerende Kosten totdat u ons op de hoogte stelt van uw opzegging of totdat het Bedrijf de Overeenkomst schriftelijk opzegt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden of totdat de Terugkerende Overeenkomst eindigt en alle openstaande kosten en vergoedingen volledig betaald zijn.

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben aangevraagd of ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen die via de Website zijn geplaatst, te weigeren.

Van tijd tot tijd kan het Bedrijf een beperkte gratis proefperiode en/of promotiecodes aanbieden voor een bepaalde periode, waarvoor mogelijk aanvullende voorwaarden gelden. Het is uitsluitend aan ons om te bepalen of u in aanmerking komt voor een proefperiode en/of promotiecodes. Als u betalingsgegevens moet verstrekken in verband met uw proefperiode, wordt uw eerste betaling na afloop van de proefperiode afgeschreven van de door u gekozen betaalmethode, tenzij deze eerder is geannuleerd in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U ontvangt mogelijk geen afzonderlijke melding dat uw gratis proefperiode bijna is afgelopen of is beëindigd of dat uw betaalde abonnement is ingegaan.

Annulering van abonnementen

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment annuleren door in te loggen op uw account of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Uw opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode.

De aanschaf van een Abonnement kan niet worden gerestitueerd, heeft geen geldelijke waarde (d.w.z. het is geen contante rekening of een equivalent daarvan) en vertegenwoordigt uitsluitend de verwerving van een niet-exclusief, herroepelijk, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om het Abonnement te gebruiken.

Het is u niet toegestaan uw Abonnementen over te dragen, te verkopen, te ruilen of te verhandelen of dit te trachten of aan te bieden. Elke poging tot overdracht is nietig. Behoudens voor zover wettelijk vereist, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige restitutie of creditering in verband met gewijzigde, opgeschorte of beëindigde abonnementen.

Disclaimers, aansprakelijkheid en schadeloosstelling

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE GOEDEREN, DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE U VIA DE WEBSITE VINDT OF VERKRIJGT, OP EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" - ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF OF ZIJN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN NIET GARANDEREN, VERTEGENWOORDIGEN OF ONDERSCHRIJVEN, DAT GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT OF ENIGE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DESTRUCTIEVE CODE.

Dit is hoe wij onze aansprakelijkheid jegens u beperken

TENZIJ DERGELIJKE UITSLUITINGEN BIJ WET VERBODEN ZIJN, IS NOCH HET BEDRIJF, NOCH EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE ("BESTRAFFENDE SCHADE"), MET INBEGRIP VAN SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, OMZET OF WINST, KAPITAALKOSTEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN GOODWILL, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord het bedrijf, zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, aannemers, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, prijzen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit of in verband staan met uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites en inhoud van derden, en elk gebruik van de inhoud en diensten van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, of elk gebruik van goederen, digitale producten en informatie verkregen van deze Website.

Geschillenbeslechting

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, van u verlangen dat u geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage volgens de arbitrageregels van de American Arbitration Association met gebruikmaking van de wetten van Duitsland. (Als er meerdere jurisdicties van toepassing zijn: volgens de toepasselijke wetgeving).

ELKE RECHTSVORDERING OF CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SITE MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN 1 JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING OF CLAIM IS ONTSTAAN; ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

Privacybeleid

Het verstrekken van persoonsgegevens door u via de Website is onderworpen aan ons Privacybeleid op https://getflott.com/privacy-policy (het "Privacybeleid").

Gedragsrecht

De Site en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland en de federale wetten die daar van toepassing zijn, zonder rekening te houden met rechtskeuze of conflictenrechtelijke principes of regels, ongeacht uw woonplaats, verblijfplaats of fysieke locatie. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden zal worden ingesteld in Duitsland, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken in een dergelijke actie of procedure. U ziet af van elk bezwaar tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie van dergelijke rechtbanken.

Als u een burger bent van een land van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van uw gewone verblijfplaats de toepasselijke wetgeving en de plaats van rechtspraak.

De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden of op de rechten en verplichtingen van de partijen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheidclausule

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is onder het toepasselijk recht, wordt de rest van de bepaling gewijzigd om het effect van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk te behouden en blijven alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Volledige gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en enige gebruiksvoorwaarden tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen en annuleren alle eerdere of gelijktijdige gebruiksvoorwaarden, toezeggingen, overeenkomsten, afspraken of verklaringen van welke aard dan ook die mondeling of schriftelijk (en, indien schriftelijk, al dan niet in conceptvorm) door de partijen of een partij met betrekking tot dit onderwerp zijn gedaan. Elk van de partijen erkent dat zij niet vertrouwt op verklaringen, garanties of toezeggingen die door een van de partijen zijn gedaan of gegeven met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat zij geen andere rechten of rechtsmiddelen heeft met betrekking tot dat onderwerp dan die welke voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, behalve als gevolg van fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken door een andere partij. Geen enkele variatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door of namens het Bedrijf.

Verklaring van afstand

Het niet uitoefenen of vertragen door een partij van een recht of bevoegdheid zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand daarvan en de enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of bevoegdheid zal de verdere uitoefening daarvan of van enig ander recht niet uitsluiten.

Kennisgeving

Wij kunnen u een kennisgeving doen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden: (i) door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en waarmee u akkoord gaat; of (ii) door het op de Site te plaatsen. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, worden van kracht op het moment dat we de e-mail verzenden en kennisgevingen die we op de Site plaatsen, worden van kracht op het moment dat ze worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres up-to-date te houden.

Om ons in kennis te stellen onder deze Gebruiksvoorwaarden, moet u als volgt contact met ons opnemen: (i) door persoonlijke overhandiging, overnight koerier of aangetekende post naar solyd GmbH, Flinger Broich 18, 40235, Düsseldorf, DE. Wij kunnen het adres voor kennisgevingen aan ons bijwerken door een kennisgeving op deze website te plaatsen. Kennisgevingen die persoonlijk worden afgeleverd, zijn onmiddellijk van kracht wanneer ze persoonlijk worden ontvangen door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Kennisgevingen die per koeriersdienst of aangetekende post worden afgeleverd, zijn van kracht zodra ze zijn ontvangen en de ontvangst van de kennisgeving is bevestigd.

Laatst bijgewerkt op: 11.07.2023